Algemene voorwaarden

Transparant wit web

Budding verhuur

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Budding Entertainment. Gevestigd op Waterweg 48, 6871 XH te Renkum. KVK: 73691003

Opdrachtgever/ huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt of gebruik maakt van diensten van de verhuurder voor een bepaalde periode.

Overeenkomst: elk wederzijdse acceptie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van de verhuurder aan de huurder/ opdrachtgever.

 

Toepasselijkheid voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur, levering en diensten van ‘Budding Entertainment’. Door ondertekening van een overeenkomst geeft de opdrachtgever/ huurder aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Verhuurbepalingen

Indien is overeengekomen dat de zaken door de verhuurder op de door huurder/ opdrachtgever aangewezen plaats of plaatsen moeten worden opgebouwd c.q. gemonteerd, zal de verhuurder ten tijde van aflevering zorgdragen voor voldoende deskundig personeel. De huurder/ opdrachtgever zal op verzoek van de verhuurder zorgdragen voor de faciliteiten ten behoeve van dit personeel, voor zover dat redelijkerwijs van de huurder en of opdrachtgever mag worden verwacht.

 

Huurtarieven

Alle prijzen zoals vermeld op de website, zijn exclusief 21% BTW.

De huurtarieven gelden voor een periode van minimaal 1 dag of een weekend

Tenzij anders overeengekomen kunnen de gehuurde artikelen op werkdagen vanaf 09:00 uur worden afgehaald en dienen zij de volgende dag voor 12:00 uur, te worden terugbezorgd.

Zonder afspraak is verlenging van de huurtermijn niet toegestaan. Indien hier onverhoopt toch toe wordt overgegaan, worden in ieder geval extra huur, en zo nodig extra gemaakte kosten in rekening gebracht. Na de eerste dag, indien verlening van de huur wordt nog maar nog door jullie te bepalen% van de dagprijs in rekening gebracht. De tarieven zijn te vinden in onze prijslijst op onze website.

Op al onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het tekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 Legitimatie

Iedere huurder/ opdrachtgever dient zich te legitimeren, tenminste met een geldig paspoort of identiteitskaart. De persoonsgegevens worden op het verhuurdocument/ verhuurovereenkomst genoteerd. Indien de huurder/ opdrachtgever de verhuurde apparatuur zelf op komt halen wordt ook het kenteken van de auto geregistreerd. De persoon welke is gelegitimeerd draagt de verantwoordelijkheid voor de gehuurde apparatuur.

 

Gebruik

De huurder/ opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze geproduceerd is. De huurder/ opdrachtgever zal voorzichtig met de apparatuur omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag van de apparatuur.

De huurder/ opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de verhuurder ten allen tijde toegang tot de verhuurde apparatuur kan en mag hebben.

Het is voor de huurder/ opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Vervoer

De opdrachtgever/ huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door opdrachtnemer versterkte verpakking vanaf de opslagplaats geheel voor eigen rekening en risico.

Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Bij aflevering en retour halen van de apparatuur door de opdrachtnemer geldt dat het vervoer van de apparatuur niet onder het risico van de opdrachtgever/ huurder valt.

Borg

Er zal een borg worden gevraagd, van tenminste €25

De verhuurder heeft het recht deze borg naar verhouding aan te passen, de huurder wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.

Op al onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het tekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 Annulering

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door huurder en of opdrachtgever worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Deze bedragen tenminste de gemaakte kosten, met als minimum een percentage van de overeengekomen prijs.

Annuleren is mogelijk onder de onderstaande voorwaarden:

Minder dan hier aantal dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst of meer dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst: 50% betaling van  het factuurbedrag.

De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via e-mail wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever/ huurder een schriftelijke bevestiging heeft gehad.

Betaling

De huurder en of opdrachtgever wordt geacht de door verhuurder/ verkoper gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Verhuur wordt uitsluitend contant afgerekend bij aflevering van de apparatuur. De borg wordt na het retourneren van de apparatuur verrekend, mits de apparatuur niet beschadigd is en volledig functioneert. Met vaste relaties kan worden overeengekomen om op rekening te leveren.

De huurder/ koper en of opdrachtgever is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning met een ingebrekestelling daartoe vereist is. Betaling van een gedeelte van de verschuldigde som geldt als niet-tijdige betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de gehele betaling van de toegezonden nota niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum wordt een vergoeding wegens renteverlies berekend ten bedrage van 1% per maand van het totale bedrag van de verrekening, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is de huurder en of opdrachtgever eveneens gehouden tot betaling van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €100 indien en zodra de vordering uit handen is gegeven ter incasso.

Op al onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het tekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 Eigendomsvoorbehoud

Verhuurder blijft volledig eigenaar van de producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de koper aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan koper verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

Bij beslag of surseance van betaling of faillissement zal de huurder/koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van verhuurder. De huurder/koper staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.

Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Budding Entertainment tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Budding Entertainment wordt uitbetaald. Op verzoek kunnen de polis en de polisvoorwaarden worden ingezien.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

De totale aansprakelijkheid van Budding Entertainment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade.

Aansprakelijkheid van Budding Entertainment voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies of beschadiging van gegevens, is uitgesloten.

Aansprakelijkheid van Budding Entertainment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Budding Entertainment onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Budding Entertainment ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Budding Entertainment in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade gedetailleerd, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, doch uiterlijk binnen de termijn van veertien dagen, bij aangetekende brief aan Budding Entertainment meldt.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Budding Entertainment voor die schade.

Budding Entertainment is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van materialen, welke door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel door schade, veroorzaakt door derden die door Opdrachtgever in het werk zijn gesteld.

Opdrachtgever vrijwaart Budding Entertainment

Ter zake van aansprakenlijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien Budding Entertainment zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. Opdrachtgever is gehouden Budding Entertainment binnen zeven dagen per aangetekende brief te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs Budding Entertainment (mede) aansprakelijk zal stellen.

 

Een dergelijke schade zal door Opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met Budding Entertainment (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent), een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Budding Entertainment

In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (=overmacht) als zodanig  zullen o.a. gelden: ziekte van het personeel, oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige levering van materialen aan Budding Entertainment door derden) wordt Budding Entertainment ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg) schade of interessen kan doen gelden. De op het moment van opschorting dan wel geheel of gedeeltelijke ontbinding geleverde Apparatuur en Diensten dienen echter wel binnen een termijn van zeven dagen te worden voldaan.

In geval van niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) is Budding Entertainment verplicht ter stond daarvan mededeling te doen aan Opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan Budding Entertainment te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) is zowel Budding Entertainment als Opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht), is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onverminderd het vorenstaande schept de door Budding Entertainment opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd Opdrachtgever nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of het zelf of door derden doen uitvoeren van hetgeen is overeengekomen, terwijl opdrachtgever in alle gevallen verplicht blijft tot betaling.

Schade en gebreken

De huurder is verplicht elke schade, vermissing of enig gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder overleg met en toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Bij het defect raken van een apparaat tijdens de huurperiode, dient dit direct aan de verhuurder gemeld te worden.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat tijdens de huurperiode als gevolg van het niet naar behoren functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Reparaties

Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutatiesen/of reparaties van degehuurde apparatuur door of namens Budding Entertainment uitgevoerd. Opdrachtgever mag slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Budding Entertainment de eventuele mutaties en/of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.

UitsluitendreparatiekostentengevolgevannormalegebruiksslijtagevandegehuurdeApparatuurzijnvoorrekening van Budding Entertainment. Alle (reparatie)kosten ten gevolge van onder andere overbelasting en/of ondeskundig gebruik zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn. Mankementen aan de gehuurde Apparatuur dienen terstond schriftelijk aan Budding Entertainment te worden gemeld.

Gedurende de huurperiode is Budding Entertainment ten allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur te controleren. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Budding Entertainment toegang tot de gehuurde apparatuur te verlenen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Budding Entertainment is het Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur buiten Benelux  of een andere regio? te (doen) brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit een overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Kwaliteit

De verhuurder verbindt zich jegens de huurder/ opdrachtgever de zaken te lever conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte dan wel in de verhuurovereenkomst aangegeven.

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande de geluidskwaliteit van de aangeleverde geluiddrager(-s), dan wel de kwaliteit van optredende artiesten, die op de geluidsinstallatie van verhuurder worden afgespeeld dan wel over de geluidsinstallatie van verhuurder worden versterkt.

Op al onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het tekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Garantie en Reclame

Het door Budding Entertainment geleverde werk, alsmede de deugdelijkheid van de geleverde goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.

Reclame terzake van gebreken van geleverd werk c.q. geleverde apparatuur, programmatuuren / of Diensten dienen schriftelijk bij Budding Entertainment kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen zeven dagen na (af)leveringsdatum respectievelijk binnen zeven dagen na voltooiing van de dienstverlening. Indien gebreken niet onmiddellijk waarneembaar zijn, wordt deze termijn verlengd tot uiterlijk dertig dagen.

De garantie verplichting van Budding Entertainment vervalt , indien Opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien de geleverde goederen voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden worden aangewend of door Opdrachtgever of door derden op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Reclames geven koper niet het recht om betaling der vordering op te schorten,tenzij hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt.

Indien koper enigerlei verplichting uit hoofde van de met Budding Entertainment gesloten overeenkomst niet nakomt, is Budding Entertainment niet gehouden te voldoen aan haar garantieverplichtingen.

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat Budding Entertainment wel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie.

Gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zal door Budding Entertainment kosteloos worden hersteld c.q. vervangen, mits door Opdrachtgever binnen een termijn van 1 jaar na (op)levering aan Budding Entertainment gemeld.

Bij stilzwijgen van de overeenkomst daar omtrent zullen door Budding Entertainment geleverde goederen en Diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden, wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 2 maanden na aflevering van het goed.

Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle geleverde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen zoals bekabeling, alsmede ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes berusten uitsluitend bij Budding Entertainment of haar licentiegevers.

Opdrachtgever en – voor zover sprake is in het stadium van de offertefase – potentiële Opdrachtgevers zullen geen kopieën van de Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen vervaardigen of deze anderszins (doen) verveelvoudigen.

Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Budding Entertainment, verbeurt opdrachtgever ten gunste van Budding Verhuur terstond een dadelijk opeisbare boete van duizend euro (EUR €1000-,) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Budding Entertainment een dadelijk opeisbare boete van een 500 euro voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van Budding Entertainment voortduurt, onverminderd de overige rechten van Budding Entertainment, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Aanvullende voorwaarden

Elektrische voedingen ten behoeve van de aan te sluiten apparatuur dient door de huurder en of opdrachtgever zelf te worden verzorgd en te voldoen aan de door verhuurder opgegeven eisen, zoals daar zijn veiligheid, stroomsterkte en bereikbaarheid, tenzij anders overeengekomen.

De verhuurder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid van geluidshinder, de huurder en of opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen, bij het in gebreke blijven hiervan zullen eventuele kosten en of schaden op de huurder en of opdrachtgever worden verhaald. Indien de huurder en of opdrachtgever een evenementenpolis voor het betreffende project afsluit zal de verhuurder automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de evenementenpolis niet op de verhuurder verhaald worden.

 

In geval het evenement langer duurt dan aantal uur dient de huurder en of opdrachtgever zorg te dragen voor een goede beveiliging van alle aanwezige apparatuur welke door verhuurder is verhuurd aan de huurder en of opdrachtgever. (Dit in overleg met verhuurder).

 

De huurder en/of opdrachtgever verplicht is de gehuurde apparatuur wind en waterdicht op te stellen, tenzij anders is overeengekomen.

 

De huurder en of opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende ruimte op de podia, en alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. (Conform de ARBO wet).

 

Eventuele parkeertarieven, voedsel en 2 consumpties per uur, per persoon, komen geheel voor rekening van de huurder en/of opdrachtgever.

Indien de huurder en/of opdrachtgever apparatuur zelf vervoert, dient dit in deugdelijk materieel wind en waterdicht te geschieden.

BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA rechten die voortvloeien uit het door Dj’s/ huurder/ opdrachtgever ten gehore brengen van muziek hetzij mechanisch hetzij live, in het openbaar dan wel besloten gelegenheden, alsmede het vastleggen van muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen of vastleggen geschied via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder/ opdrachtgever die voorts de verhuurder vrijwaart tegen alle mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

Op al onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het tekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@milanbudding.nl.

Op al onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Overleggen voordat u bij ons huurt?

Via WhatsApp staan wij u snel te woord

×